>

GDPR

Podmienky spracovania osobných údajov

Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov pre webovú stránku www.fritech.sk

V zmysle čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojení so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov prostredníctvom webovej stránky www.fritech.sk nasledovné informácie:

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 FRITECH s.r.o., so sídlom Korytnická 1, 821 07 Bratislava, IČO: 35 854 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 28435/B, štatutárny orgán: Martin Packa, konateľa a Ing. Adrián Sivák, konateľ

(ďalej len „prevádzkovateľ“)
 kontaktné údaje: sekretariat@fritech.sk, +421 (0)31 7 707 909

Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti neustanovil zástupcu prevádzkovateľa ani zodpovednú osobu v zmysle GDPR.

2. Účel, právny základ, rozsah spracúvaných osobných údajov adoba uchovávania:

 KONTAKTNÝ FORMULÁR

o Účel spracúvania: kontaktovanie prevádzkovateľa a zabezpečenie komunikácie v súvislosti sproduktmi a službami prezentovanými prostredníctvom webovej stránky www.fritech.sk alebo vsúvislosti s akýmikoľvek súvisiacimi podnetmi alebo žiadosťami o poskytnutie informácií dotknutej osobe.

o Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, telefón, e- mail, prípadne údaje obsiahnuté v doručovanej správe, pokiaľ je ich spracúvanie nevyhnutné pre vybavenie žiadosti dotknutej osoby

o Právny základ: Osobné údaje získavané prostredníctvom kontaktného formulára prevádzkovateľa sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa;

Prevádzkovateľ pred začatím spracúvania osobných údajov na tomto právnom základe preskúmal, či nad jeho záujmom na spracúvaní osobných údajov neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby. Za týmto účelom zároveň uskutočnil test proporcionality.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby získaných prostredníctvom kontaktného formulára je zaistenie efektívneho spôsobu vzájomnej komunikácie medzi prevádzkovateľom adotknutou osobou. Predmetom takejto vzájomnej komunikácie je dosiahnutie účelu vymedzeného v tomto bode Podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov.

o Doba uchovávania: 1 rok odo dňa odoslania správy prostredníctvom kontaktného formulára

 1. Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov osobných údajov:

   Príjemcom osobných údajov získaných prostredníctvom kontaktného formulára je poskytovateľ webhostingového priestoru, ktorý zaisťuje uchovávanie údajov, vrátane osobných údajov, získaných prostredníctvom webovej stránky www.fritech.sk.

 2. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 3. Poskytnutie osobných údajov na účely vymedzené v bode 2 týchto Podmienok spracúvania aochrany osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou podmienkou. Neposkytnutie osobných údajov nemá pre dotknutú osobu žiadne negatívne následky. Vprípade neposkytnutia osobných údajov môže byť obmedzená alebo úplne zmarená možnosť kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke www.fritech.sk.

 4. Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov nasledovné práva, ktorých uplatnenie môže realizovať zaslaním žiadosti na e- mailovú adresu prevádzkovateľa alebo adresu sídla jeho spoločnosti, ktoré sú uvedené v bode 1 týchto Podmienok spracúvania osobných údajov a to za podmienok vymedzených v GDPR:

   Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

   Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené v GDPR.

  Dotknutá osoba má právo na nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje

sprístupnené, vrátane príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané alebo kritériá na určenie takejto doby, existencia práva požadovať opravu alebo výmaz osobných údajov, obmedzenie spracúvania alebo právo na vznesenie námietky proti tomuto spracúvaniu, informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získavané od dotknutej osoby a informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania a ďalšie informácie uvedené v čl. 15 GDPR.

 Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené v GDPR.

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať výmaz osobných údajov, ak:
o osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené

alebo inak spracúvané
o dotknutá osoba odvolala súhlas so spracúvaním osobných údajov, na

ktorom základe boli osobné podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9

ods. 2 písm. a) GDPR spracúvané
o dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1

GDPR
o osobné údaje boli spracúvané protiprávne
o osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti

stanovenej v práve Únie alebo členského štátu
o osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb

informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR
Uplatnenie tohto práva je možné taktiež realizovať za splnenia podmienok uvedených v čl. 17 GDPR.

 Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ v prípadoch stanovených v GDPR obmedzil spracúvanie osobných údajov. Bližšie podmienky uplatnenia tohto práva sú uvedené v čl. 18 GDPR.

 Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, v prípade, že je spracúvanie založené na základe uvedenom v GDPR. Bližšie podmienky uplatnenia tohto práva sú uvedené v čl. 21 GDPR.

 Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia v GDPR stanovených podmienok. Bližšie podmienky uplatnenia tohto práva sú uvedené v čl. 20 GDPR.

 Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla v

dôsledku porušenia ochrany osobných údajov.

 1. Prevádzkovateľ zároveň informuje dotknutú osobu, že sosobnými údajmi získanými prostredníctvom webovej stránky www.fritech.sk nedochádza k výkonu automatizovaného rozhodovania ani profilovania.

 2. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje, že v prípade, ak bude mať v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie.

V Bratislave dňa 25.05.2018

FRITECH s.r.o.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE __________________________________________________________________________________

Osobné údaje uchádzača o zamestnanie sú spracúvané v súvislosti s obsadzovaním voľnej pracovnej pozície v rámci obchodnej spoločnosti FRITECH s.r.o. Uchádzač o zamestnanie má pri spracúvaní osobných údajov na účely uskutočnenia výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície postavenie dotknutej osoby. Prevádzkovateľom osobných údajov je obchodná spoločnosť FRITECH s.r.o.

V zmysle čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú nasledovné informácie:

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 • -  FRITECH s.r.o., so sídlom Korytnická 1, Bratislava 821 07, IČO: 35 854 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 28435/B (ďalej len „prevádzkovateľ“)

 • -  kontaktné údaje: sekretariat@fritech.sk, +421 918 372 749

  Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti neustanovil zástupcu prevádzkovateľa ani zodpovednú osobu v zmysle GDPR.

2. Účel spracúvania a právny základ

 • -  Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 • -  Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané na nasledovné účely:

o zabezpečenie komunikácie sdotknutou osobou na účely uskutočnenia výberového konania, uskutočnenie samotného výberového konania a zaistenie plnenia ďalších činností prevádzkovateľa súvisiacich s uskutočnením výberového konania

o oslovenie dotknutej osoby s ponukou účasti na výberovom konaní na obsadenie obdobnej pracovnej pozície v spoločnosti prevádzkovateľa v budúcnosti

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby a ich následné spracúvanie na vyššie uvedené účely je nevyhnutnou požiadavkou pre uskutočnenie výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície. Následkom neudelenia súhlasu dotknutej osoby, a teda neposkytnutia osobných údajov v rozsahu požadovanom prevádzkovateľom, je nemožnosť prevádzkovateľa dosiahnuť uvedené účely, a to najmä nemožnosť evidovať dotknutú osobu ako uchádzača o zamestnanie a zaradiť uchádzača o zamestnanie do výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície, ako i prípadná strata možnosti dotknutej osoby, ako uchádzača ozamestnanie, byť vbudúcnosti oslovený sponukou účasti na výberovom konaní na obsadenie obdobnej pracovnej pozície v spoločnosti prevádzkovateľa v budúcnosti.

3. Rozsah spracúvania osobných údajov

- Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané v rozsahu, v akom ich príslušná dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi v rámci zaslaného životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov, pokiaľ spracúvanie osobných údajov obsiahnutých vtýchto dokumentoch je nevyhnutné pre dosiahnutie stanovených účelov spracúvania. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v prípade, pokiaľ dotknutá osoba poskytne prevádzkovateľovi osobné údaje nad rámec nevyhnutného rozsahu osobných údajov potrebných pre dosiahnutie stanovených účelov spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ zaistí ich okamžitý výmaz a likvidáciu.

4. Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov osobných údajov a doba uchovávania osobných údajov

 • -  Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby žiadnym ďalším príjemcom.

 • -  Avšak v prípade, pokiaľ došlo k poskytnutiu osobných údajov dotknutej osoby prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa, príjemcom osobných údajov je subjekt poskytujúci služby webhostingu, ktorý zaisťuje uchovávanie údajov, vrátane osobných údajov, získaných prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa.

- Osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov, alebo do doby odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, v prípade pokiaľ táto skutočnosť nastane skôr.

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 2. Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov nasledovné práva, ktorých uplatnenie môže realizovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa alebo adresu sídla jeho spoločnosti, ktoré sú uvedené v bode 1 týchto Podmienok spracúvania osobných údajov a to za podmienok vymedzených v GDPR

  1. a)  Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

  2. b)  Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené v GDPR.

  3. c)  Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené v GDPR.

  4. d)  Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ v prípadoch stanovených v GDPR obmedzil spracúvanie osobných údajov

  5. e)  Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, v prípade, že je spracúvanie založené základe uvedenom v GDPR. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti priamemu marketingu.

  6. f)  Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia v GDPR stanovených podmienok

  7. g)  Dotknutá osoba je oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby toto odvolanie malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

  8. h)  Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR

  9. i)  Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov

 3. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak bude mať prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM KAMEROVÉHO SYSTÉMU
(ďalej len „Informácie“) 

V zmysle čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojení so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje prevádzkovateľ dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú (ďalej len „dotknutá osoba“), nasledovné informácie:

Vymedzenie pojmov

Dotknutou osobou sa na účely týchto Informácií rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom kamerového systému umiestneného v priestoroch prevádzkovateľa, a to najmä zamestnanci a/alebo iní spolupracovníci prevádzkovateľa, klienti/zákazníci prevádzkovateľa, dodávatelia prevádzkovatelia a iné subjekty nachádzajúce sa v určených priestoroch prevádzkovateľa.

Priestormi prevádzkovateľa sa na účely týchto Informácii rozumejú sklady a iné prevádzkovateľom označené priestory nachádzajúce sa v sídle prevádzkovateľa.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

FRITECH s.r.o., so sídlom Korytnická 1, Bratislava 821 07, IČO: 35 854 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 28435/B (ďalej len „prevádzkovateľ“)

kontaktné údaje: sekretariat@fritech.sk, +421/31 7707 909
Prevádzkovateľ v rámci svojej činnosti neustanovil zástupcu prevádzkovateľa ani zodpovednú osobu v zmysle GDPR. Účel spracúvania a právny základ

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ pre začatím spracúvania osobných údajov na tomto právnom základe uskutočnil test proporcionality, ktorým preskúmal či spracúvaním osobných údajov nedochádza k neprimeranému zásahu do súkromia dotknutých osôb, a teda či pred oprávneným záujmom prevádzkovateľa nemajú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb. Na základe vykonaného testu proporcionality dospel k záveru, že spracúvanie osobných údajov je primerané a nepredstavuje neoprávnený zásah do práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Spracúvanie osobných údajov je realizované za účelom zaistenia ochrany majetku prevádzkovateľa, vrátane ochrany a bezpečnosti priestorov spoločnosti prevádzkovateľa.

Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym ďalším príjemcom. Poskytnutie osobných údajov však v prípade, pokiaľ dôjde k zaznamenaniu protiprávneho konania, môžu byť poskytnuté určeným orgánom verejnej moci.

V prípade, pokiaľ to vyžaduje povaha prevádzky kamerového systému, a to najmä potreba uskutočnenia technickej a/alebo servisnej podpory, môžu byť osobné údaje spracúvané prostredníctvom kamerového systému sprístupnené poskytovateľovi (externému dodávateľovi) technickej a servisnej podpory kamerového systému.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje zaznamenané prostredníctvom kamerového systému sú uchovávané prostredníctvom kamerového záznamu tak, že kamerový systém uskutočňuje priebežný výmaz zaznamenaných údajov. Osobné údaje sú však uchovávané najdlhšie po dobu 15 dní, pokiaľ kamerový záznam neslúži na uplatňovanie iných nárokov prevádzkovateľa, najmä nárokov prevádzkovateľa, ktoré vznikli vdôsledku protiprávneho konania dotknutých subjektov.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov nasledovné práva, ktorých uplatnenie môže realizovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa alebo adresu sídla jeho spoločnosti:

 • -  Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

 • -  Právo na prístup k údajom: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalšie bližšie informácie o spracúvaní stanovené v GDPR. Dotknutá osoba má právo na nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, vrátane príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané alebo kritériá na určenie takejto doby, existencia práva požadovať opravu alebo výmaz osobných údajov, obmedzenie spracúvania alebo právo na vznesenie námietky proti tomuto spracúvaniu, informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získavané od dotknutej osoby a informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania a ďalšie informácie uvedené v čl. 15 GDPR.

 • -  Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené v GDPR. Dotknutá osoba je oprávnená požadovať výmaz osobných údajov, ak:

  • -  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané

  • -  dotknutá osoba odvolala súhlas so spracúvaním osobných údajov, na ktorom základe boli osobné podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR spracúvané

  • -  dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR

  • -  osobné údaje boli spracúvané protiprávne

  • -  osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu

  • -  osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR

   Uplatnenie tohto práva je možné taktiež realizovať za splnenia podmienok uvedených v čl. 17 GDPR.

 • -  Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ v prípadoch stanovených v GDPR obmedzil spracúvanie osobných údajov. Bližšie podmienky uplatnenia tohto práva sú uvedené v čl. 18 GDPR.

 • -  Právo namietať proti spracúvaniu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, v prípade, že je spracúvanie založené na základe uvedenom v GDPR. Bližšie podmienky uplatnenia tohto práva sú uvedené v čl. 21 GDPR.

 • -  Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to za splnenia v GDPR stanovených podmienok. Bližšie podmienky uplatnenia tohto práva sú uvedené v čl. 20 GDPR.

 • -  Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

 • -  Právo na náhradu škody, vrátane nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia ochrany osobných údajov.

 1. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak bude mať prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.