Ploché strechy

Ploché strechy

Z dôvodu "zastrešenia" kompletného opláštenia stavieb , sme v rámci rozšírenia služieb pre zákazníka v roku 2015 pristúpili k realizácii plochých striech priemyselných objektov so sklonom od 1%. Ploché strechy sa vyznačujú pomerne rýchlou a jednoduchou montážou a sú finančne menej náročné ako konštrukcie šikmých striech. Plochá strecha je vhodné riešenie ako prestrešiť akýkoľvek typ stavby. Najčastejšie využivaná skladba v priemyslených a civilných objektoch je v zložení :

 1. nosný trapézový plech

 2. parozábrana

 3. tepelná izolácia - polystyrén,minerálna vata,PIR dosky

 4. hydroizolácia na báze mPVC alebo TPO

 5. Odvodnenie striech je realizované podtlakovým alebo gravitačným systémom.

Výhodou plochých striech je ich jednoduchá konštrukcia.Úspora vzniká najmä pri krytinách – na ploché strechy sa používajú povlakové krytiny z asfaltových pásov alebo fólií, ktoré patria k najlacnejčím krytinám. Pri plochých strechách sa nemusíte obávať komplikácií. Pozornosť ale treba venovať spojom fólií alebo pásov a detailom, ako je styk obvodovej steny a strechy, teda ukončenie hydroizolácie na atike a súvisiace oplechovanie atiky, ďalej napojenie hydroizolácie na strešný vtok a napojenie hydroizolácie na objímku pri priestupe potrubia strechou. Ak chcete mať dlhú životnosť strechy, tieto práce by mal robiť odborník.

ROZDELENIE PLOCHÝCH STRIECH

Ploché strechy je možné deliť z viacerých hľadísk. Základné delenie plochých striech z konštrukčného hľadiska je:

 1. strechy s bežným poradím vrstiev,

 2. strechy s obráteným poradím vrstiev,

 3. strechy duo so zmiešaným poradím vrstiev,

 4. pochôdzne strechy (terasy),

 5. pojazdné strechy,

 6. vegetačné strechy

 • SKLON PLOCHEJ STRECHY

Plochá strecha je strecha so sklonom krytiny do 10°. Pod pojmom plochá strecha sa ale v odbornej terminológii rozumie strecha, ktorej krytinu tvorí povlaková hydroizolácia. Spádovanie plochej strechy slúži na odvedenie dažďovej vody. Najbežnejší spôsob odvodnenia pri plochých strechách je do vpuste.

FÓLIOVÉ HYDROIZOLÁCIE

Alternatívu k asfaltovým pásom tvoria v súčasnosti fóliové hydroizolácie. Najčastejšie používané fólie sú z mäkčeného polyvinylchloridu (mPVC), termoplastického polyolefínu (TPO), prípadne syntetické kaučukové membrány (EPDM). Fólie sa navzájom zvárajú teplovzdušnou pištoľou.

Výber hydroizolácie na ploché strechy nezáleží od sklonu. Fóliové  izolácie sú ekonomickejším riešením. Majú menšiu hmotnosť ako asfaltové izolácie, ale vyžadujú na mechanické kotvenie pevný poklad alebo zásyp. Jednoduché riešenie na ochranu fólie je štrkový násyp, ktorý sa dáva ako ochranná vrstva na fólie. Cena aj životnosť fólií a asfaltových pásov sú porovnateľné a nedá sa jednoznačne povedať, ktorý typ krytiny je lepší. Každý má svoje výhody aj nevýhody.

TEPELNÉ IZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY

Na izoláciu plochých striech sa odporúča použiť izolácie z EPS polystyrénu, kamennú vlnu, kombinované izolácie z minerálnej vlny a expandovaného polystyrénu EPS,  Styroduru alebo PIR dosiek. Izolačné dosky sú ukladané buď v jednej vrstve s pero-drážkovým zámkom alebo vo viacerých vrstvách tak, aby došlo k preloženiu spojov. Kotvenie izolácie je väčšinou spoločné s kotvením hydroizolácie.

TYPY PLOCHÝCH STRIECH

Základným a najpoužívanejším typom plochej strechy je plochá strecha s bežným poradím vrstiev. Je to strecha, kde sa na nosnej konštrukcii vytvorí spádová vrstva, ktorá zabezpečí, aby voda na streche nestála, ale odtekala. Na spádovú vrstvu sa uloží parozábrana. Nasleduje tepelná izolácia a asfaltový pás, alebo v prípade fóliovej hydroizolácie sa pod ňu umiestňuje geotextília. Na ochranu fóliovej hydroizolácie sa odporúča naniesť vrstva štrku.

V minulosti sa používali aj strechy s obráteným poradím vrstiev alebo strechy so zmiešaným poradím vrstiev (duo strechy). Tieto strechy mali hydroizoláciu umiestnenú v spodných vrstvách, na nej bola uložená drenážna fólia, tepelná izolácia, geotextília a ochrannú vrstvu tvoril štrk. Výhodou takejto strechy bola ochrana povlakovej krytiny pred UV žiarením. Nevýhodou tejto strechy bolo ochladzovanie tepelnej izolácie a hydroizolácie studenou dažďovou vodou v chladných obdobiach, a tým možný vznik kondenzácie.

Pochôdzne strechy (terasy) sú skladbou obdobné ako strechy s klasickým poradím vrstiev. Líšia sa len tým, že na hydroizoláciu sa položí drenážna fólia a dlažba, ktorá sa uloží buď do betónovej mazaniny, alebo do štrkového násypu. Ďalší spôsob je zhotoviť dlažbu na terče, pričom terče sa položia priamo na hydroizoláciu.

V súčasnosti sú stále populárnejšie vegetačné strechy, tiež nazývané zelené strechy. Tieto strechy vytvárajú v lete príjemnú klímu, ale sú náročné ako ekonomicky, tak aj na realizáciu. Podľa použitej vegetácie a substrátu sa delia na intenzívne a extenzívne. Pri vegetačných strechách sa na hydroizoláciu uloží ochranná vrstva – geotextília, nasleduje drenážna fólia, filtračná geotextília a zemný substrát, do ktorého sa vysadí zeleň.

Okrem jednoplášťových striech sa v stavebníctve používajú aj dvojplášťové a viacplášťové strechy, ktoré majú medzi jednotlivými plášťami vzduchovú medzeru. Pri rodinných domoch sa bežne nepoužívajú, nakoľko sú náročnejšie na zhotovenie, a teda aj ekonomicky náročnejšie.

 

Spýtajte sa nás

Nezáväzne nás kontaktujte prostredníctvom formuláru a my sa Vám budeme obratom venovať.